Projecten

Driedubbele duurzaamheid Kruidenbuurt (2020)

De gemeente Tilburg gaat in nauwe samenwerking met woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos langjarig aan de slag in de Kruidenbuurt. Deze sociaal kwetsbare focuswijk kent een opeenstapeling van structurele problemen: vervuiling, sociale cohesie die tekort schiet, armoede en werkloosheid, gebrekkige scholing en gezondheid, overlast en een tekort aan parkeerplaatsen. Samen met bewoners wordt een concrete wijkaanpak ontwikkeld waarbij “Dubbele Duurzaamheid” het vertrekpunt vormt: duurzame bewoners in duurzame woningen. Met het oog op de energietransitie worden veel huurwoningen gerenoveerd en op het warmtenet aangesloten. Tegelijkertijd vinden zogenoemde “achter-de-voordeur-gesprekken” plaats. Open gesprekken bij bewoners thuis over hun zorgen en wensen. In het verleden zijn ook een groot aantal corporatiewoningen verkocht aan particulieren. Met het oog op een inclusieve wijkontwikkeling wordt momenteel een integrale businesscase op wijkniveau opgesteld zodat de particuliere woningeigenaren de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Een driesporen-aanpak dus: verduurzaming van alle woningen (huur en koop), gekoppeld aan fysieke en sociale wijkverbetering (stedelijke vernieuwing 3.0). Als projectleider begeleid ik een subsidieaanvraag voor het nationale Programma Aardgasvrije Wijken.

Bron: Betere wijken dankzij energietransitie? Nyenrode Business School & Platform 31 (2019)

Opdrachtgever verduurzaming woonhuis annex kantoor (2019)

In een periode van 6 maanden is onze nieuwe hoekwoning (bouwjaar 2011) vergaand verduurzaamd. Sindsdien is het genieten van een nieuwe keuken (met inductiekookplaat) en badkamer (met 100 liter voorverwarmd water uit een zonneboiler op het dak). Omdat alle ruimtes (inclusief kantoor op de 1ste verdieping) bij de bouw al zijn voorzien van vloerverwarming, is ook besloten om een hybride warmtepomp (5kW) te instaleren. De bestaande Hr-ketel hoeft nu alleen op zeer koude winterdagen bij te springen. Verder zijn 14 PV-panelen op het dak geïnstalleerd (5.180 Wp, in oost-west opstelling). Tot slot is, vanuit klimaatadaptief oogpunt, op de achtergevel (zuidkant) zonwering geplaatst en is Sedum aangebracht op de resterende dakdelen en de schuur. De totale investering voor deze duurzame renovatiemaatregelen kwam uit op circa  € 29.000,- (inclusief subsidies en BTW).

Deze persoonlijke ervaring met het (bijna) aardgasvrij maken van een bestaande woning, helpt wanneer je, als zelfstandig professional, wordt gevraagd om de gemeentelijke regierol op weg naar aardgasvrije wijken concreet vorm en inhoud te geven. ‘Practice what you preach, so to speak.’ Naast nieuwe technisch-inhoudelijke en financiële kennis, is het belangrijkste inzicht dat een ingrijpende verbouwing behoorlijk stressvol is. Om woningeigenaren met minder intrinsieke motivatie, inhoudelijke kennis, financiële mogelijkheden en keuzevrijheid (qua renovatiemoment) te verleiden mee te doen bij een wijkgerichte verduurzamingsaanpak, is de mate van “ontzorging” van doorslaggevende betekenis. Naast innovatieve technieken en voldoende investeringsgeld.

Bekijk de video HET ANDERE NORMAAL

Projectregisseur CO2-neutrale wijken SMILE (2018-2020)

Een beetje kameleon moet hij wel zijn. Als projectregisseur CO2-neutrale wijken van de vijf Tilburgse social labs moet Nicolaas Veltman niet alleen simultaan schaken tussen projecten en processen. Om SMILE met zo divers mogelijke experimenten te verrijken, kiest de regisseur namens gemeente Tilburg in elk ‘laboratorium’ een rol die het beste bij de omstandigheden in de wijk past. Naast deze rol fungeert Nicolaas binnen het kersverse social lab De Reit als projectregisseur Gespikkeld Bezit in de Abdij- en Torenbuurt.

Lees het volledige artikel in SMILE – MAGAZINE (PDF)

Verduurzaming Gespikkeld Bezit Abdijbuurt (2019-2020)

De gemeente Tilburg wil in nauwe samenwerking met woningcorporatie Tiwos voortvarend aan de slag met de verduurzaming van de Abdijbuurt. Een sociaal kwetsbare jaren-60 wijk aan de westkant van Tilburg. Tiwos gaat haar bezit, 208 portiekwoningen en 70 grondgebonden eengezinswoningen, in 2020 flink renoveren. In het verleden zijn echter een aantal van deze grondgebonden woningen verkocht aan particulieren. De gemeente wil met het oog op verdere opschaling naar andere buurten en wijken graag antwoord op de vraag onder welke voorwaarden deze particuliere woningeigenaren bereid zijn het duurzame renovatie-aanbod van de woningcorporatie te accepteren. Als onafhankelijk projectleider geef ik hier concreet vorm en inhoud. Als onderdeel van het Brabantse koploperproject ‘Energie voor Iedereen (EVI)’ wordt  hierbij ook gebruik gemaakt van de Social Design-methodiek van Bureau Wij Zijn Zet.

Duurzame gebiedsontwikkeling Ekerschot Noord (2019)

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Gemeente Oirschot, een globaal ruimtelijk uitbreidingsplan voor het woningbouwproject Ekershot Noord. Nicolaas’ Participaties is begin 2019 gevraagd om mee te denken bij de planuitwerking, met name waar het gaat over het concretiseren van de integrale duurzaamheidsaspecten en de ‘Brainport Principles’. De internationaal erkende sturingsmethode BREEAM NL Gebied is als leidraad gebruik bij de uitwerking en gesprekken met het projectteam. Inmiddels heeft het Coördinatieteam Wonen van de Stedelijke Regio Eindhoven een positief advies uitgebracht.

Provinciaal kennis- & leerprogramma energiearmoede (2018-2019)

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is in samenwerking met Dutchess Design onder een aantal vooroplopende gemeenten een verkenning uitgevoerd naar de opzet van een betekenisvol leer- en ondersteuningsprogramma gericht op het voorkomen en tegengaan van energiearmoede in kwetsbare gemengde wijken op weg naar aardgasvrij.

Workshop vastgoedtussenpersonen Hart van Brabant (2018-2019)

Om te bevorderen dat kopers van woningen op het natuurlijke moment, de aankoop van een woning, tot verduurzaming overgaan, worden in het kader van het nationale Klimaatakkoord in de hele vastgoedketen de inspanningen opgevoerd. Nicolaas’ Participaties is door de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) gevraagd om een inspirerende  workshop te organiseren met makelaars, taxateurs, notarissen en financiële dienstverleners. Doel van de bijeenkomst was om met vooroplopende tussenpersonen te verkennen welke uitvoeringsrol zij voor zichzelf zien en potentiële marktkansen te identificeren.

Herijking energiereductiebeleid (2018-2019)

Op verzoek van de gemeente Tilburg is een herijkingsnotitie opgesteld met betrekking tot het vigerende energiereductiebeleid. De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken dat de stad in 2045 volledig klimaatneutraal is. Dit betekent dat de bestaande woningvoorraad (huur en koop) in de komende decennia energetisch flink verbeterd moet worden. De afgelopen jaren is hier al de nodige ervaring mee opgedaan. Hoewel diverse successen zijn behaald, blijkt opschaling en versnelling weerbarstig. Er is meer tijd, geld en inzet nodig. Via een evaluatie van de lopende reductieprojecten is de basis gelegd voor een geactualiseerde aanpak. Vier leidende publieke handelingsprincipes staan centraal: Van energie-neutraal naar toekomstbestendig; Van leren naar doen; Van huis naar wijk; Van wijk naar regio.

BREEAM-NL quickscan bedrijvenpark Kampershoek 2.0, Weert (2018)

Op verzoek van de gemeente Weert ondersteun ik het publiek-private ontwikkelteam van het nieuwe bedrijvenpark Kampershoek 2.0 bij de uitwerking van haar duurzaamheidsambities. Het internationaal erkende keurmerk BREEAM-NL Gebied is een uitstekend handvat om snel inzicht te krijgen in de kansen op alle relevante onderdelen van een duurzame gebiedsontwikkeling. Door meteen de nieuwste beoordelingsrichtlijn als uitgangspunt te nemen, wordt naadloos aangesloten bij maatschappelijk actuele thema’s als energieneutraliteit, klimaatbestendigheid en circulariteit.

Campagne ‘Aan de slag met je huis’, Tilburg (2018)

Particuliere woningeigenaren in Tilburg stimuleren om tot duurzame renovatie over te gaan. En tegelijkertijd zorgen dat er voldoende marktaanbod is op dit gebied. Dat is het doel van de meerjarige campagne ‘Aan de slag met je huis’, waarvan ik projectleider ben. In samenwerking met Platform 31 en de landelijke belangenverenigingen Bouwend Nederland, UNETO-VNI en Onderhoud NL zorg ik ervoor dat het landelijke keurmerk ‘Duurzame (Warmte) Aanbieder’ stevig wordt verankerd in de regio Hart van Brabant.

Klimaatdebat, Hart van Brabant (2018)

Op de eerste jaarlijkse Nationale Klimaatdag (oktober 2018) organiseer ik samen met Raab Karcher, Technische Unie, THUISbij en de gemeente Tilburg een debat. Directies en bestuurders van bouw- en installatiebedrijven, regiogemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen gaan met elkaar in gesprek. Het doel? Het formuleren van concrete oplossingen en regiospecifieke randvoorwaarden op weg naar een CO2-neutrale woonomgeving.

Samenwerking vastgoednetwerk, Hart van Brabant (2018)

In opdracht van de Midden-Brabantse Ontwikkelmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) breng ik als projectregisseur makelaars, vastgoedtaxateurs, notarissen en financiële dienstverleners uit de regio bij elkaar. Samen bedenken we slimme constructies om het particulieren en bedrijven makkelijker te maken om bij de aankoop van een pand verduurzamingsmaatregelen mee te financieren.

Herpositionering energieadviseurs, Tilburg (2018)

Tilburg werkt samen met onafhankelijke energieadviseurs om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Deze adviezen moeten vervolgens leiden tot het aanbieden van de juiste marktpartijen en concrete maatregelen. Als adviseur sla ik de brug tussen vraag en aanbod. In samenwerking met Het EnergieBureau realiseer ik nieuwe vormen van samenwerking met en tussen lokale energiecoöperaties, private uitvoeringsconsortia en de gemeente.

Energietransitie in gebouwde omgeving, Tilburg (2017 – )

Tilburg is op weg naar een energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire stad in 2040. Op verzoek van de gemeente adviseer ik bij vraagstukken gericht op het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hierbij focus ik op het tot stand brengen van ‘learning community’s’ rondom vernieuwende projecten.

Duurzaamheidstrajecten, Hart van Brabant (2016 – 2018)

In opdracht van de gemeenten Tilburg en Dongen stelde ik een aanpak op om de energiereductie in de particuliere woningvoorraad in de regio te versnellen. Deze aanpak wordt ondersteund door 25 innovatiepartners uit de publieke, private en particuliere sector en resulteerde in vijf parellel lopende duurzaamheidstrajecten. Hiervoor organiseerde ik gezamenlijke inspiratie- en werksessies, die er bijvoorbeeld toe leidden dat individuele belangen steeds meer opgingen in een weloverwogen gemeenschappelijk belang. Lees meer op www.aandeslagmetjehuis.nl.

Filmscript ‘Nut en Noodzaak van de Brabantse Energietransitie’ (2017 – 2018)

Wie zijn nou die bevlogen burgers en professionals die zich als energiepioniers inzetten voor de inmiddels toonaangevende duurzaamheidsprojecten in Brabant? Samen met Sophie in Business en in opdracht van Enpuls BV bracht ik de persoonlijke verhalen samen in een script voor een korte inspiratiefilm.

Pilot nul-op-de-meter, Hart van Brabant (2016 – 2017)

Voorlopers inspireren volgers. Onder dat motto bracht ik als kwartiermaker in een regionale projectalliantie vragers en aanbieders samen om zoveel mogelijk pilotwoningen (huur en koop) te renoveren naar nul-op-de-meterwoningen. Op basis van de ervaringen uit deze pioniersfase worden nu steeds grotere aantallen woningen gerenoveerd.

Pilot nul-op-de-meter koopwoningsector, Tilburg (2015 – 2016)

Om de eerste particuliere nul-op-de-meterwoningen in Tilburg te realiseren, bracht ik als kwartiermaker een vitale coalitie tot stand van vragende, aanbiedende en intermediaire partijen. Verder ontwierp ik in samenwerking met de gemeente Tilburg een speciale subsidieregeling. Deze voorziet woningeigenaren in een substantiële bijdrage in de renovatiekosten.

Citymarketing, Tilburg (2016)

Tilburg (inter)nationaal op de kaart zetten als duurzame stad om te wonen, werken, studeren en verblijven. Dat was mijn doel als tijdelijk projectleider van het project Routes en Verbindingen. Hiervoor bracht ik bestaande en nieuwe partners in de stad en regio met elkaar in verbinding.

Markt- en raadsconsultatie Heldense Bossen, Helden (2015 – 2016)

De gemeente Peel en Maas is enig aandeelhouder van de 30 hectare grote camping De Heldense Bossen. Wel of niet privatiseren, dat was jarenlang het discussiepunt. Als onafhankelijk voorzitter van de markt- en raadsconsultatie hielp ik de voor- en nadelen, feiten, wensen, eisen, risico’s, maatschappelijke spin-off en de mate van toekomstbestendigheid in kaart te brengen. Op basis hiervan werden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt waarmee de gemeente tot een effectief en breed gedragen besluit is gekomen.

Green Deal Energieneutrale Woningen, Hart van Brabant (2015)

De regio Midden-Brabant werkt toe naar een volledig energieneutrale woonomgeving in 2050. Bijvoorbeeld via de totstandkoming van Green Deals, waarbij meerdere publieke, private en particuliere organisaties samen optrekken. Ik ondersteunde de regiocoördinator bij de uitwerking van concrete uitvoeringsprojecten in de regio Hart van Brabant. In deze Green Deal werden concrete duurzaamheidsacties voor de bestaande woningvoorraad vastgelegd.

Strategie Verenigde Energie Coöperatie Noord-Brabant (2014)

De Verenigde Energie Coöperatie Noord-Brabant (VEC NB) is opgericht van, voor en door lokale energiecoöperaties. Als strategisch kwartiermaker en ondersteuner van het bestuur gaf ik de eerste aanzet voor de totstandkoming van een overkoepelende producten- en dienstencatalogus. Deze richt zich op energiereductie en collectieve zon- en windprojecten.

Masterclasses uitnodigingsplanologie (2013 – )

Sinds 2013 verzorg ik masterclasses uitnodigingsplanologie voor publieke en private organisaties. De masterclass is opgezet in opdracht van de Masteropleiding Urban and Area Development (MUAD) en verder uitgewerkt in samenwerking met Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV). Interesse, bijvoorbeeld in het kader van aardgasvrije wijken?
Neem contact met mij op , ik vertel u er graag meer over.

Wij maken enkel gebruik van functionele cookies voor een correcte werking van onze website.
Door verder te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van cookies, zoals omschreven in onze privacyverklaring.
Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten