Projecten

Bron: gemeente Vlissingen

PAW3-aanvraag Wind in de Zeilen, Vlissingen (2021)

De gemeente Vlissingen gaat in het kader van het compensatiepakket “Wind in de Zeilen” een projectaanvraag indienen binnen het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW3). Samen met Evert Vrins Energieadvies wordt in de periode april-oktober samen een aanvraag uitgewerkt en ingediend. Via een viertal overzichtelijke fasen (oriëntatie, inventarisatie, uitwerking en indiening) worden de ambtelijke organisatie en haar belangrijke stakeholders meegenomen op weg naar een eerste CO2-vrije wijk.

Logo-Vrinsadvies-2
Logo-gemeente-vlissingen-2

Bron: De Kempengemeenten

Participatiespecialist Deskundigenpanel Zon & Wind, De Kempen (2021-2023)

De Kempengemeenten Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben gezamenlijk beleid opgesteld voor grootschalige zonne- en windenergie. Hierin is opgenomen waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Ingediende projectvoorstellen worden in twee rondes beoordeeld door een deskundigenpanel, bestaande uit: een landschapsdeskundige, specialist ruimtelijke ordening, ecoloog, specialist financiële en energetische haalbaarheid en een participatiespecialist.

Zo toets ik bijvoorbeeld het percentage (en voorwaarden) van investeringsrecht voor de omgeving, de afdrachten in het omgevings- en duurzaamheidsfonds en de gekozen rechtsvorm. Als laatstgenoemde ben ik verantwoordelijk voor het beoordelen van de sociaal-maatschappelijke voorwaarden die in het beleid worden gesteld en beoordeel ik tevens de mate waarin de omgeving betrokken is bij de totstandkoming van het projectvoorstel. Voor specifiek windparken kijk ik ook hoe- en welke verdeelsleutel is toegepast in relatie tot grondeigenaren en (in)direct omwonenden.

Bron: Gemeente Tilburg

Bron: Gemeente Tilburg

BREEAM Gebied Quickscan Wijkevoort, Tilburg (2021)

Het ontwikkelteam van dit nieuwe bedrijventerrein voor logistieke bedrijven en moderne industrie heeft duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staan. Het streven van de gemeenteraad om dit bedrijvenpark ook als BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling te certificeren past goed bij deze ambitie. Dit internationale keurmerk zorgt dat de duurzaamheidsambities (in de meeste brede zin van het woord) transparant meetbaar zijn met aantoonbare meerwaarde voor de toekomstige gebruikers als duurzame logistieke hotspot.
Om een realistische inschatting te maken over de haalbaarheid, ben ik gevraagd om een pretest uit te voeren, deze met het ontwikkelteam te bespreken en van haalbare verdiepingsacties te voorzien, inclusief financiële onderbouwing. Naar verwachting zal nog dit jaar het ontwerp bestemmingsplan zijn vastgesteld. Daarom is het wenselijk dat er op korte termijn een bestuurlijk principebesluit over de gebiedscertificering kan worden genomen.

Wijkevoort_bij

Procesaanpak Gespikkeld Bezit Tilburg (2020-2021)

Naar aanleiding van de kleinschalige pilot in de Tilburgse Abdijbuurt is in nauwe samenwerking met de PON|Telos en Stichting ZET een procesaanpak voor de verduurzaming van gespikkeld bezit opgesteld. Hiermee kunnen de gemeente Tilburg en de Tilburgse woningcorporatie(s) situationeel per renovatie- of onderhoudsproject de planning, verantwoordelijkheden, rolverdeling en acties vastleggen voor het meenemen van particuliere (grondgebonden) woningen. En als onderdeel van de wijkgerichte verduurzamingsaanpakken kan de procesaanpak een nieuw en aanvullend instrument zijn: nodig om de doelgroep gespikkeld ook binnen de wijkaanpakken te kunnen meenemen.

Gespikkeld Bezit_Tilburg
LOGO-Arena-Consulting-3

Driedubbele duurzaamheid Kruidenbuurt (2020-2021)

De gemeente Tilburg gaat in nauwe samenwerking met woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos langjarig aan de slag in de Kruidenbuurt. Deze sociaal kwetsbare focuswijk kent een opeenstapeling van structurele problemen: vervuiling, sociale cohesie die tekort schiet, armoede en werkloosheid, gebrekkige scholing en gezondheid, overlast en een tekort aan parkeerplaatsen. Samen met bewoners wordt een concrete wijkaanpak ontwikkeld waarbij “Dubbele Duurzaamheid” het vertrekpunt vormt: duurzame bewoners in duurzame woningen. Met het oog op de energietransitie worden veel huurwoningen gerenoveerd en op het warmtenet aangesloten. Tegelijkertijd vinden zogenoemde “achter-de-voordeur-gesprekken” plaats. Open gesprekken bij bewoners thuis over hun zorgen en wensen. In het verleden zijn ook een groot aantal corporatiewoningen verkocht aan particulieren. Met het oog op een inclusieve wijkontwikkeling is momenteel een integrale businesscase op wijkniveau opgesteld, zodat ook particuliere woningeigenaren met een smalle beurs de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Een driesporen-aanpak dus: verduurzaming van alle woningen (huur en koop), gekoppeld aan fysieke en sociale wijkverbetering (stedelijke vernieuwing 3.0). Samen met Arena Consulting begeleide ik deze verkenning in aanloop naar een subsidieaanvraag voor het nationale Programma Aardgasvrije Wijken (PAW3).

Bron: Betere wijken dankzij energietransitie? Nyenrode Business School & Platform 31 (2019)

Verduurzaming Gespikkeld Bezit Abdijbuurt (2019-2021)

De gemeente Tilburg is in nauwe samenwerking met woningcorporatie Tiwos voortvarend aan de slag gegaan met de verduurzaming van de Abdijbuurt. Een sociaal kwetsbare jaren-60 wijk aan de westkant van Tilburg. Tiwos gaat haar bezit, 208 portiekwoningen en 70 grondgebonden eengezinswoningen, in de periode 2020-2021 flink renoveren. In het verleden zijn echter een aantal van deze grondgebonden woningen verkocht aan particulieren. De gemeente wil met het oog op verdere opschaling naar andere buurten en wijken graag antwoord op de vraag onder welke voorwaarden deze particuliere woningeigenaren bereid zijn het duurzame renovatie-aanbod van de woningcorporatie te accepteren. Als onafhankelijk projectleider gaf ik hier concreet vorm en inhoud aan. Als onderdeel van het Brabantse koploperproject ‘Energie voor Iedereen (EVI)’ is hierbij ook gebruik gemaakt van de Social Design-methodiek van Bureau Wij Zijn Zet.
Of bekijk EVI-Magazine of P31-video en artikel

LOGO Bender

Interactieve masterclasses (2020-)

Op basis van mijn jarenlange praktijkervaring verzorg ik voor lagere overheden graag interactieve masterclasses over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld over de relatie met de nieuwe Omgevingswet zoals die vanaf 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Naar aanleiding van het landelijke kennisprogramma Energietransitie en Omgevingswet (P31) is deze masterclass opgezet en uitgewerkt in nauwe samenwerking met Wim Tijssen, senior Ow-beleidsadviseur bij de gemeente Tilburg. Wil je graag meer weten over de sociale aspecten van de energietransitie? Op basis van de het landelijke experimentenprogramma Verduurzaming van kwetsbare wijken (P31 & Nyenrode) is de masterclass Sociale Energietransitie ontwikkeld. Beide worden onder meer via de Bender Academie aangeboden. Luister naar de PAW-PODCAST over de relatie met de Omgevingswet of bekijk het EVI-MAGAZINE waarom het belangrijk is om woningeigenaren met smalle beurs mee te nemen bij een wijkgerichte verduurzamingsaanpak.

Projectregisseur CO2-neutrale wijken SMILE (2018-2020)

Een beetje kameleon moest hij wel zijn. Als projectregisseur CO2-neutrale wijken van de vijf Tilburgse social labs moest Nicolaas Veltman niet alleen simultaan schaken tussen projecten en processen. Om SMILE met zo divers mogelijke experimenten te verrijken, koos de regisseur namens gemeente Tilburg in elk ‘laboratorium’ een rol die het beste bij de omstandigheden in de wijk paste. Naast deze rol fungeerde Nicolaas binnen het social lab De Reit als projectregisseur Gespikkeld Bezit in de Abdij- en Torenbuurt.

Lees het volledige artikel in SMILE – MAGAZINE (PDF)

Of bekijk de Minidocumentaire SMILE

Logo_OP_Zuid

Opdrachtgever verduurzaming woonhuis annex kantoor (2019)

Na aankoop hebben wij een hoekwoning (uit 2011) onderhanden genomen en vergaand verduurzaamd. Sindsdien is het volop genieten van dit toekomstbestendige huis met kantoor. Zo heeft de keuken een inductiekookplaat met ingebouwd recirculatiesysteem. De badkamer krijgt voorverwarmd water uit een zonneboiler met bijbehorend buffervat (100 l) in het washok annex installatieruimte. Omdat alle kamers bij de bouw al waren voorzien van een vraag-gestuurd ventilatiesysteem en vloerverwarming, is besloten om een hybride lucht-water warmtepomp (5 kW) te instaleren. De bestaande Cv-ketel hoeft alleen op zeer koude winterdagen nog bij te springen. Verder zijn 14 PV-panelen geplaatst (met een vermogen van 5.180 Wp). Vanuit klimaatadaptief oogpunt zijn op de zuidelijke achtergevel zonwering en Sunscreens aangebracht. Evenals 27 m2 Sedum op de schuur en het resterende dakvlak. De totale investering voor deze renovatiemaatregelen bedroeg iets meer dan € 28.000,- (inclusief subsidies en BTW).

Duurzame gebiedsontwikkeling Ekerschot Noord (2019)

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Gemeente Oirschot, een globaal ruimtelijk uitbreidingsplan voor het woningbouwproject Ekershot Noord. Nicolaas’ Participaties is begin 2019 gevraagd om mee te denken bij de planuitwerking, met name waar het gaat over het concretiseren van de integrale duurzaamheidsaspecten en de ‘Brainport Principles’. De internationaal erkende sturingsmethode BREEAM NL Gebied is als leidraad gebruik bij de uitwerking en gesprekken met het projectteam. Inmiddels heeft het Coördinatieteam Wonen van de Stedelijke Regio Eindhoven een positief advies uitgebracht.

Provinciaal kennis- & leerprogramma energiearmoede (2018-2019)

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland is in samenwerking met Dutchess Design onder een aantal vooroplopende gemeenten een verkenning uitgevoerd naar de opzet van een betekenisvol leer- en ondersteuningsprogramma gericht op het voorkomen en tegengaan van energiearmoede in kwetsbare gemengde wijken op weg naar aardgasvrij.

Workshop vastgoedtussenpersonen Hart van Brabant (2018-2019)

Om te bevorderen dat kopers van woningen op het natuurlijke moment, de aankoop van een woning, tot verduurzaming overgaan, worden in het kader van het nationale Klimaatakkoord in de hele vastgoedketen de inspanningen opgevoerd. Nicolaas’ Participaties is door de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) gevraagd om een inspirerende  workshop te organiseren met makelaars, taxateurs, notarissen en financiële dienstverleners. Doel van de bijeenkomst was om met vooroplopende tussenpersonen te verkennen welke uitvoeringsrol zij voor zichzelf zien en potentiële marktkansen te identificeren.

Herijking energiereductiebeleid (2018-2019)

Op verzoek van de gemeente Tilburg is een herijkingsnotitie opgesteld met betrekking tot het vigerende energiereductiebeleid. De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken dat de stad in 2045 volledig klimaatneutraal is. Dit betekent dat de bestaande woningvoorraad (huur en koop) in de komende decennia energetisch flink verbeterd moet worden. De afgelopen jaren is hier al de nodige ervaring mee opgedaan. Hoewel diverse successen zijn behaald, blijkt opschaling en versnelling weerbarstig. Er is meer tijd, geld en inzet nodig. Via een evaluatie van de lopende reductieprojecten is de basis gelegd voor een geactualiseerde aanpak. Vier leidende publieke handelingsprincipes staan centraal: Van energie-neutraal naar toekomstbestendig; Van leren naar doen; Van huis naar wijk; Van wijk naar regio.

BREEAM-NL quickscan bedrijvenpark Kampershoek 2.0, Weert (2018)

Op verzoek van de gemeente Weert ondersteun ik het publiek-private ontwikkelteam van het nieuwe bedrijvenpark Kampershoek 2.0 bij de uitwerking van haar duurzaamheidsambities. Het internationaal erkende keurmerk BREEAM-NL Gebied is een uitstekend handvat om snel inzicht te krijgen in de kansen op alle relevante onderdelen van een duurzame gebiedsontwikkeling. Door meteen de nieuwste beoordelingsrichtlijn als uitgangspunt te nemen, wordt naadloos aangesloten bij maatschappelijk actuele thema’s als energieneutraliteit, klimaatbestendigheid en circulariteit.

Campagne ‘Aan de slag met je huis’, Tilburg (2018)

Particuliere woningeigenaren in Tilburg stimuleren om tot duurzame renovatie over te gaan. En tegelijkertijd zorgen dat er voldoende marktaanbod is op dit gebied. Dat is het doel van de meerjarige campagne ‘Aan de slag met je huis’, waarvan ik projectleider ben. In samenwerking met Platform 31 en de landelijke belangenverenigingen Bouwend Nederland, UNETO-VNI en Onderhoud NL zorg ik ervoor dat het landelijke keurmerk ‘Duurzame (Warmte) Aanbieder’ stevig wordt verankerd in de regio Hart van Brabant.

Klimaatdebat, Hart van Brabant (2018)

Op de eerste jaarlijkse Nationale Klimaatdag (oktober 2018) organiseer ik samen met Raab Karcher, Technische Unie, THUISbij en de gemeente Tilburg een debat. Directies en bestuurders van bouw- en installatiebedrijven, regiogemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstellingen gaan met elkaar in gesprek. Het doel? Het formuleren van concrete oplossingen en regiospecifieke randvoorwaarden op weg naar een CO2-neutrale woonomgeving.

Samenwerking vastgoednetwerk, Hart van Brabant (2018)

In opdracht van de Midden-Brabantse Ontwikkelmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) breng ik als projectregisseur makelaars, vastgoedtaxateurs, notarissen en financiële dienstverleners uit de regio bij elkaar. Samen bedenken we slimme constructies om het particulieren en bedrijven makkelijker te maken om bij de aankoop van een pand verduurzamingsmaatregelen mee te financieren.

Herpositionering energieadviseurs, Tilburg (2018)

Tilburg werkt samen met onafhankelijke energieadviseurs om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Deze adviezen moeten vervolgens leiden tot het aanbieden van de juiste marktpartijen en concrete maatregelen. Als adviseur sla ik de brug tussen vraag en aanbod. In samenwerking met Het EnergieBureau realiseer ik nieuwe vormen van samenwerking met en tussen lokale energiecoöperaties, private uitvoeringsconsortia en de gemeente.

Energietransitie in gebouwde omgeving, Tilburg (2017 – )

Tilburg is op weg naar een energieneutrale, klimaatbestendige en circulaire stad in 2040. Op verzoek van de gemeente adviseer ik bij vraagstukken gericht op het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hierbij focus ik op het tot stand brengen van ‘learning community’s’ rondom vernieuwende projecten.

Duurzaamheidstrajecten, Hart van Brabant (2016 – 2018)

In opdracht van de gemeenten Tilburg en Dongen stelde ik een aanpak op om de energiereductie in de particuliere woningvoorraad in de regio te versnellen. Deze aanpak wordt ondersteund door 25 innovatiepartners uit de publieke, private en particuliere sector en resulteerde in vijf parellel lopende duurzaamheidstrajecten. Hiervoor organiseerde ik gezamenlijke inspiratie- en werksessies, die er bijvoorbeeld toe leidden dat individuele belangen steeds meer opgingen in een weloverwogen gemeenschappelijk belang. Lees meer op www.aandeslagmetjehuis.nl.

Filmscript ‘Nut en Noodzaak van de Brabantse Energietransitie’ (2017 – 2018)

Wie zijn nou die bevlogen burgers en professionals die zich als energiepioniers inzetten voor de inmiddels toonaangevende duurzaamheidsprojecten in Brabant? Samen met Sophie in Business en in opdracht van Enpuls BV bracht ik de persoonlijke verhalen samen in een script voor een korte inspiratiefilm.

Pilot nul-op-de-meter, Hart van Brabant (2016 – 2017)

Voorlopers inspireren volgers. Onder dat motto bracht ik als kwartiermaker in een regionale projectalliantie vragers en aanbieders samen om zoveel mogelijk pilotwoningen (huur en koop) te renoveren naar nul-op-de-meterwoningen. Op basis van de ervaringen uit deze pioniersfase worden nu steeds grotere aantallen woningen gerenoveerd.

Pilot nul-op-de-meter koopwoningsector, Tilburg (2015 – 2016)

Om de eerste particuliere nul-op-de-meterwoningen in Tilburg te realiseren, bracht ik als kwartiermaker een vitale coalitie tot stand van vragende, aanbiedende en intermediaire partijen. Verder ontwierp ik in samenwerking met de gemeente Tilburg een speciale subsidieregeling. Deze voorziet woningeigenaren in een substantiële bijdrage in de renovatiekosten.

Citymarketing, Tilburg (2016)

Tilburg (inter)nationaal op de kaart zetten als duurzame stad om te wonen, werken, studeren en verblijven. Dat was mijn doel als tijdelijk projectleider van het project Routes en Verbindingen. Hiervoor bracht ik bestaande en nieuwe partners in de stad en regio met elkaar in verbinding.

Markt- en raadsconsultatie Heldense Bossen, Helden (2015 – 2016)

De gemeente Peel en Maas is enig aandeelhouder van de 30 hectare grote camping De Heldense Bossen. Wel of niet privatiseren, dat was jarenlang het discussiepunt. Als onafhankelijk voorzitter van de markt- en raadsconsultatie hielp ik de voor- en nadelen, feiten, wensen, eisen, risico’s, maatschappelijke spin-off en de mate van toekomstbestendigheid in kaart te brengen. Op basis hiervan werden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt waarmee de gemeente tot een effectief en breed gedragen besluit is gekomen.

Green Deal Energieneutrale Woningen, Hart van Brabant (2015)

De regio Midden-Brabant werkt toe naar een volledig energieneutrale woonomgeving in 2050. Bijvoorbeeld via de totstandkoming van Green Deals, waarbij meerdere publieke, private en particuliere organisaties samen optrekken. Ik ondersteunde de regiocoördinator bij de uitwerking van concrete uitvoeringsprojecten in de regio Hart van Brabant. In deze Green Deal werden concrete duurzaamheidsacties voor de bestaande woningvoorraad vastgelegd.

Strategie Verenigde Energie Coöperatie Noord-Brabant (2014)

De Verenigde Energie Coöperatie Noord-Brabant (VEC NB) is opgericht van, voor en door lokale energiecoöperaties. Als strategisch kwartiermaker en ondersteuner van het bestuur gaf ik de eerste aanzet voor de totstandkoming van een overkoepelende producten- en dienstencatalogus. Deze richt zich op energiereductie en collectieve zon- en windprojecten.

Wij maken enkel gebruik van functionele cookies voor een correcte werking van onze website. <br>Door verder te klikken geef je toestemming voor het plaatsen van cookies, zoals omschreven in onze privacyverklaring. <br> Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten